Verlof en verzuim

Absentie melden
Is een leerling afwezig met een bepaalde reden: later, huisarts- of doktersbezoek, meldt dit via de absentieknop  via social schools. Wil je meer informatie delen, stuur dan een bericht naar de leerkracht via social schools .

Verlof aanvragen; vrijstelling van schoolbezoek
Wil je verlof aanvragen voor uw kind?  Vul dan het verlofformulier in. Dit ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen via de mail of via een bericht via social schools aanleveren bij de schooldirecteur; Maarten Brunsveld. Deze beoordeelt tot maximaal tien schooldagen verzuim, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar of er een gewichtige reden is voor dit verzuim.

 

School meldt ongeoorloofd verzuim
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.  School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur lesuren binnen vier aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen komt met vijf dagdelen. Bekijk voor meer informatie het verzuimprotocol Nijmegen.