Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de MR praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Denk bijvoorbeeld aan leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod en andere onderwijsinhoudelijke zaken. Hieronder is te lezen hoe de MR dat doet, hoe deze raad is georganiseerd en waarvoor ouders bij ons terecht kunnen.

Gevraagd en ongevraagd advies

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dit betekent dat de school instemming moet vragen over onderwerpen zoals het schoolplan, de vrijwillige ouderbijdrage en de schooltijden. Daarnaast kan de MR ook zelf (ongevraagd) advies geven. De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen.

We werken volgens een MR jaarcyclus met vaste onderwerpen. De jaarcyclus kan aangevuld worden met onderwerpen die aangedragen worden vanuit directie of MR-leden. De agenda van de MR is te vinden op Social Schools.

Organisatie van de MR

Iedere school moet een MR hebben. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992). Bovenschoolse aangelegenheden worden in de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Sint Josephscholen besproken. Bijvoorbeeld huisvesting, veiligheidsbeleid, privacybeleid en bovenschoolse personeelsaangelegenheden. Net als de MR bestaat de GMR voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders.

De leden van de MR

De MR van Klein Heyendaal bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de volgende leden:
Namens de ouders: Jeanneke Bosch, Suzanne Boelens en Thijs Puijn
Namens het personeel: Letty Cretier, Madelon Bonnes-Teelen en John Maassen 

Contact

Bij de MR kun je terecht voor met vragen of ideeën, die gaan over algemene zaken binnen Klein Heyendaal. Wij overleggen vervolgens binnen de raad en met de school en laten weten wat daaruit komt. Als ouder kun je de MR niet benaderen voor individuele problemen van je kind(eren). Uiteraard blijven we wel graag op de hoogte van wat er onder de ouders leeft.

De agenda van de MR vergaderingen is te vinden op Social Schools.