Klachtenregeling

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en "overige klachten". Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten. Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. Voor klachten hierover is het bestuur van de school aangesloten bij Landelijke klachtencommissie, Postbus 162, 3440 AD Woerden. Tel. 0348-405245.
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, buiten de school op de externe vertrouwenspersoon (GGD). Overige klachten kunnen van allerlei aard zijn. Hiervoor is een protocol beschikbaar via de directeur.

Klachtencommissie

Mocht u een officiële klacht in willen dienen dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. De commissie zal u en de aangeklaagde uitnodigen voor een hoorzitting. De commissie zal zo mogelijk ook getuigen horen. De gegevens van de onafhankelijke klachtencommissie kunt u op school opvragen.

Advies aan bevoegd gezag

Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek doet ze een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt een advies gegeven aan het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet.

Interne contactpersoon

Binnen de school is een contactpersoon waarbij u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers). De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon. Els Doorman en Jeannine Janssen zijn de school intern contactpersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht die deskundig is op het gebied van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of aangifte doen bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten. De vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. De naam van de contactpersoon kunt u opvragen en is bereikbaar via de afdeling Jeugdgezondheid van de GGD.