Advisering voortgezet onderwijs

De leerlingen van de groepen 8 krijgen in januari het schooladvies. Dat is gebaseerd op de resultaten en werkhouding van de afgelopen jaren.

De leerlingen van de groepen 8 nemen deel aan de Cito–eindtoets basisonderwijs. Deze landelijke toets meet de resultaten van uw kind in vergelijking met andere kinderen op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden.
In het leerlingenrapport dat u ontvangt, wordt een relatie gelegd tussen de behaalde score en instroom in het voortgezet onderwijs.

Nadat uw kind is aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs, ontvangen wij van de school een inlichtingenformulier.
Op dit inlichtingenformulier worden o.a. het schooladvies en de resultaten op de Cito–eindtoets vermeld. De ontvangende school beslist vervolgens over de toelating, waarvan u en wij schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Bij de verwijzing spelen het advies van de school en de score van de CITO eindtoets een rol.

Gemiddelde scores

De gemiddelde scores van deze eindtoets van de laatste vijf jaar zijn:

2018: 540,8
2019: 540,1
2020: geen eindtoets i.v.m. Corona
2021: 540,3
2022: 540,2

Het landelijk gemiddelde is rond de 535, de score beweegt zich tussen de 500 en 550.
De inspectie verdeeld scholen in groepen, deze scholengroepen hebben te maken met de achtergrond en de opleiding van de ouders. Klein Heyendaal zit in scholengroep 1, hoog opgeleide ouders. Deze scholengroepen gebruikt de inspectie om normen aan te leggen voor de resultaten, zo ligt de bandbreedte voor de CITO eindtoets voor scholengroep 1 tussen de 537 en 539. Wij scoren al jaren ruim boven de bandbreedte. Daar zijn we trots op.
We hechten er aan om op te merken dat we veel belang hechten aan goede prestaties van onze leerlingen, niet alleen op het gebied van taal en rekenen maar ook op het gebied van expressieve vakken en sociaal emotionele vorming. Niet voor niets investeren we al jaren in vakleerkrachten handvaardigheid, dans en muziek.

Uitstroom

De uitstroom van onze leerlingen tijdens de laatse vijf jaar ziet er als volgt uit:

                    VMBO<T  VMBO T  VMBO T/HAVO  HAVO  HAVO/VWO  VWO

2018                 2                5                   4                     7                13           31
2019                 2                6                   1                     10              16           23
2020                 2                7                   12                    6                9            27 
2021                 3                4                   3                     11              13           31
2022                 4                6                   4                      8                15          22

Scholen voor voortgezet onderwijs rapporteren jaarlijks aan ons terug. Na drie jaar voortgezet onderwijs blijkt dat tussen de 90 en 95 procent van onze leerlingen nog steeds binnen de uitstroomrichting onderwijs volgt.