Stel cookie voorkeur in

Vervangingsprotocol

De schoolbesturen in Nijmegen hebben middels een protocol met hun scholen afspraken gemaakt over hoe het uitvallen van leerkrachten wordt opgelost. Dit protocol geldt alleen voor het invullen van kort-tijdelijke-vervangingen, vervanging die naar verwachting niet langer dan tien werkdagen duurt.
De volgende maatregelen worden getroffen wanneer bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht vervanging noodzakelijk is.
Via de vervangingspool wordt een inval-leerkracht gezocht. De vervangingspool werkt ten behoeve van schoolbesturen in Nijmegen.
Is er geen vervanger beschikbaar, dan wordt voor de eerste dag waarop vervanging nodig is gezocht naar een schoolinterne oplossing:
de betreffende groep wordt volgens een vooraf opgesteld schema voor maximaal 2 dagen opgesplitst;
zijn voor opvang niet-leerkrachten als onderwijsassistenten of Pabo-studenten beschikbaar, dan kunnen zij onder toezicht van de directie of bevoegde leerkracht worden ingezet;
functionarissen met andere taken kunnen slechts incidenteel voor vervanging worden ingezet. (o.a. directeur, adjunct-directeur, interne begeleider, ICT-coördinatoren remedial teacher).
Is er geen schoolinterne oplossing mogelijk dan krijgen de kinderen een brief mee naar huis, waarin aan de ouders wordt meegedeeld om hun kind 1 of 2 dagen thuis te houden.
Als er na 1 of 2 dagen nog geen vervanger beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven. De verdeling van de groep over groepen wordt echter gewijzigd of een andere groep wordt naar huis gestuurd. Kinderen worden niet zonder voorafgaande brief naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van afwezigheid van meerdere leerkrachten.
In dat geval worden kinderen pas na telefonisch contact op de eerste dag naar huis gestuurd. Indien kinderen, in redelijkheid, in de thuissituatie niet kunnen worden opgevangen draagt de school de zorg voor de opvang. Bij calamiteiten kan de directie afwijken van dit protocol en achteraf verantwoording afleggen.