Stel cookie voorkeur in

Stichting vrienden van Klein Heyendaal

Stichting Vrienden Van Klein Heyendaal

Een solide financiële basis voor Klein Heyendaal

Stichting Vrienden van Klein Heyendaal is in februari 2004 opgericht als onafhankelijke stichting om vertroebeling tussen reguliere budgetten en andere beschikbare gelden te voorkomen. Stichting Klein Heyendaal heeft zich ten doel gesteld geld te genereren (fondsen te werven) voor basisschool Klein Heyendaal. Met het ingezamelde geld beogen we een solide financiële basis te creëren waarmee uitgaven worden gedaan waarvoor geen of onvoldoende regulier budget beschikbaar is. De stichting is een initiatief van een aantal ouders en wordt bestuurd door thans drie leden. De bestuursleden hebben geen directe relatie met school; betrokkenen zijn wel ouders van kinderen op basisschool Klein Heyendaal.

 

Wat is er in het verleden zoal ondersteund?
Er zijn bijdragen geleverd aan:

• shirts met schoollogo;
• instrumenten voor het schoolorkest;
• een Sinterklaaspak voor de Goed Heiligman;
• de koop en reparatie van speeltoestellen op het grote en kleine schoolplein;
• een digitaal schoolbord.

 

Wie bepaalt wat?
Ouders, leerlingen en personeelsleden, klassencommissie, oudercommissie, schoolteam en werkgroepen/commissies doen een schriftelijk voorstel aan de stichting. Het bestuur van de stichting neemt een onafhankelijk besluit.

Hoe werkt de stichting?
De stichting bouwt een zogenaamd stamvermogen op, waarvan in principe de – veilig belegde – opbrengsten geïnvesteerd worden in basisschool Klein Heyendaal. Dit alles op basis van uw vrijwillige financiële bijdrage.

 

Wat kunt u doen?
De stichting heeft alleen bestaansrecht wanneer u, als ouder, financieel bijdraagt. De bijdrage en de hoogte van de bijdrage zijn vrijwillig. Met een bedrag van 50 euro of meer stelt u de stichting in staat om uw kind een nog aangenamere tijd op basisschool Klein Heyendaal te bezorgen. U kunt uw bijdrage, onder vermelding van naam van uw kind en klasnummer, overmaken op rekeningnummer 61.18.18.906, ten name van Stichting Vrienden van Klein Heyendaal te Nijmegen of gebruik maken van de fiscaal vriendelijke schenking van een lijfrente.

 

 

Anbi

Algemeen nut beogende instelling (Anbi)
Een "algemeen nut beogende instelling" is een instelling die een kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende doelstelling heeft, uitdrukkelijk geen winstoogmerk heeft en door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling is aangewezen. Stichting Vrienden van Klein Heyendaal is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Door het verkrijgen van deze status door de stichting, is een gift aan de stichting voor de stichting onbelast voor de schenkbelasting en voor de donateur aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Zie voor schenkingen met of zonder notariële inmenging, de fiscale gevolgen daarvan en de wettelijke vereisten, de aparte rubrieken op de afzonderlijke webpagina’s.

 

Heeft u nog vragen, dan beantwoordt één van de bestuursleden die met alle plezier.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Stichting Vrienden van Klein Heyendaal
KvK 09141056
p/a Van Heutszstraat 37
6521 CT Nijmegen
IBAN: NL02ABNA0611818906
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO

 

Bestuur:
Paul Eijgenhuijsen (voorzitter) 06-13016696
Matthijs Laumans (secretaris) 024-3233729
Susanne Hoogendam-Van Asselt (penningmeester) 024-3446206

 

De stichting is onafhankelijk ten opzichte van Basisschool Klein Heyendaal. De cijfers worden periodiek gecontroleerd door een accountant. De financiële gegevens zijn als pdf te downloaden op deze website.

Bij schenkingen zonder notariële inmenging geldt voor wat betreft de inkomstenbelasting het volgende.

Drempel en maximum
 

 

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

 

Drempelinkomen
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap
Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.