Stel cookie voorkeur in

Aanvragen verlof

Aanvragen.

 

Elke afwezigheid van een leerling wordt door de leerkracht geregistreerd. Bij veelvuldig verzuim wordt hierover met de ouders contact opgenomen. Onwettige afwezigheid dient de school te melden bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente.

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Dit is niet verplicht maar wel van belang voor zijn/haar ontwikkeling. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het 5 jaar wordt.
Voor de 5–jarigen bestaat een speciale regeling. Zij mogen, zonder opgaaf van reden 5 uur per week thuis gehouden worden. U hoeft dit slechts te melden aan de directeur. Daarbij mag u uw kind nog eens extra 5 uur per week thuis houden. Daartoe moet u een verzoek indienen bij de inspectie.
Verlof kunt u  via de website of schriftelijk aanvragen. U ontvangt dan schriftelijk of via uw e-mail bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of geweigerd.

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties.

 

1.Vakantieverlof.

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. De periode van 2 maanden tevoren geldt i.v.m. de mogelijkheid van het indienen

van een bezwaar- of beroepschrift.

Vakantieverlof indien:

·     het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan;

·     een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is.

.    het de enige vakantie is die het gezin in een (school)jaar heeft

.    Indien u zelfstandige bent verdient u het grootste deel van uw inkomen tijdens de reguliere vakantieperioden.

Vakantieverlof mag:

·     eenmaal per schooljaar worden verleend;

·     niet langer duren dan 10 schooldagen;

·     niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

2.verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Maximaal 10 dagen per jaar. Het gaat hierbij om verlof anders dan vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden kan vertaald worden naar: persoonlijke- of familieomstandigheden.

Een verzoek om extra verlof wegens gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden, volgens artikel 11g van de Leerplichtwet, de volgende voorwaarden:

·     voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;

·     voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

·     voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;

·     bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;

·     bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, van    bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- of    aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;

·     bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige     huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;

·     voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar hieronder valt géén vakantieverlof.

Onder artikel 11 lid g wordt niet verstaan, ouders die:

·     eerder naar het thuisland willen;

·     eerder in hun vakantiehuisje terecht kunnen;

·     een lang weekend weg willen en pas maandag terugkomen;

·     door te laat boeken al eerder moeten vliegen;

·     problemen aan de grens willen voorkomen;

·     er een weekje tussenuit willen omdat het zo rustig of goedkoop is.

 

N.B.Verzuim door bijvoorbeeld eerder vertrek voor skivakantie moeten wij melden aan de leerplichtzaken